Algemene verkoopsvoorwaarden

De volgende zijn de voorwaarden voor het gebruik van de diensten (de “Voorwaarden”), samen met eventuele wijzigingen daarvan en eventuele operationele regels of beleid dat van tijd tot tijd kan worden gepubliceerd door PrintPlaats.be / Manu-Mail NV. Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door voordat u de website opent of gebruikt. Door de toegang tot of het gebruik van een deel van de website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, bent u meer dan welkom om contact met ons op te nemen via info@printplaats.be.

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN – Versie 2- 18/01/2023

ART. 1 : ALGEMEEN
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn onderstaande contractvoorwaarden geldig, ondanks alle voorwaarden of termijnen door de klant aangeduid of ingelast in zijn bestelorders. Behoudens andersluidend schriftelijk beding is de verkoper niet gehouden tot een resultaatsverbintenis.

ART. 2 : OFFERTES
Onze offertes zijn steeds volledig vrijblijvend en maximum 30 dagen geldig.
Vrijblijvend zijn ook alle aantallen, mogelijkheden, tarieven en leveringstermijnen. Wegens de voortdurende veranderingen zijn aantallen bij aankoop of huur adressen, niet gewaarborgd en kunnen zij pas blijken na de uitvoering van de bestelling.

ART. 3 : HUUR ADRESSEN
De adresreeksen vormen een origineel werk, waarvan onze leverancier het eigendomsrecht voorbehoudt. Derhalve verbinden onze klanten zich er toe door het feit van verkoop, ze slechts te bestemmen voor eigen gebruik en zien zij ervan af deze verder te verkopen of mede te delen. Bij reproductie of kopie ervan is viermaal de adresprijs verschuldigd. Geen enkele adresreeks kan worden teruggenomen. Het gaat immers om een zaak die kan gebruikt worden zonder ze te veranderen. Onze reeksen zijn te aanvaarden in de staat dat ze zijn. De adressen worden zo ver als praktisch mogelijk is, met de grootste zorg behandeld. Uit hun aard volgt echter dat een 100 % juistheid en volledigheid niet mogelijk is en aldus ook niet gewaarborgd.

ART. 4 : GARANTIE
Een zeker afvalpercentage is normaal en aan te nemen.
Directe en indirecte aanspraken van de klanten (ook voor verloren porto, verlies aan drukwerken, enz.) worden niet aangenomen. Dit geldt ook voor gebeurlijke dubbele adressen, vergissingen of onvolledigheden in de reeksen.

ART. 5 : TRANSPORT
De goederen reizen op kosten en risico van de klant. De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik dat de vrachtwagen onze werkplaatsen verlaat. Het ontvangstbewijs dat door onze diensten gegeven wordt, staat niet borg voor de afgegeven hoeveelheid, noch voor de staat van de goederen. Voor vertragingen door post, spoorweg of andere vervoermiddelen zijn wij niet aansprakelijk.

ART. 6 : BETALING
Alle facturen zijn contant betaalbaar zonder korting. Bij frankering van zendingen dient het volledige bedrag voor de nodige portkosten op voorhand voldaan. De verkoper zal geen postafgifte doen zolang de postzegelwaarde niet in zijn bezit is. Gaat de uitvoering van een bestelling over meer dan een maand, dan kunnen elke maand rekeningen gemaakt worden voor het werk dat telkens uitgevoerd werd. Het insturen van postretouren mag niet ingeroepen worden om de betaling van een factuur tot een latere datum te verschuiven, daar deze retouren eventueel het voorwerp uitmaken van een creditnota die afzonderlijk wordt uitbetaald.

Indien de aantallen met postverzending (zowel geadresseerd als huis-aan-huis bedeling) niet overeenkomen met het bestelde en betaalde aantal, zal elk over aantal bij gefactureerd en elk onder aantal gecrediteerd worden. De verzending kan echter enkel gebeuren indien de bij facturatie is voldaan. De klant kan er ook voor kiezen om enkel het geselecteerde aantal te versturen.

ART. 7 : VERZEKERING MATERIAAL
Materialen en andere eigendommen van klanten die niet in onze magazijnen gestockeerd worden, vóór, gedurende of na de bewerking, zijn
niet gedekt door onze verzekering. Eventuele beschadigingen of verliezen, alsmede de directe en indirecte schade die zou ontstaan is niet ten onzen laste. Overschotten na uitvoering van een bestelling worden op verzoek van de klant, niet-franco teruggestuurd. Wanneer de klant dit niet vraagt binnen de 14 dagen na afloop van het order, zijn wij gemachtigd deze overschotten te vernietigen.

ART. 8 : KLACHTEN
Om geldig te zijn dient elke klacht per aangetekend schrijven (gericht aan Manu-Mail NV / PrintPlaats.be – D’Helst 28 – 9280 Lebbeke) samen met 25 exemplaren van het druk of printwerk en dit binnen de 7 dagen die op de levering of postdatum mailing volgt te geschieden. Indien de klant verzuimt levering te nemen, begint de termijn van 7 dagen te lopen bij het plaatsen van de bestelling, verzending van de factuur, de verzendingsnota of van elk gelijkaardig document. De schadevergoeding door ons kan nooit meer bedragen dan het bedrag van de door ons uitgevoerde prestaties (portokosten niet inbegrepen). Portokosten en drukwerken (die niet door ons zijn gedrukt) zullen nooit in aanmerking komen voor de schadevergoeding of terugbetaling. Het indienen van een klacht op zich ontheft een klant niet van zijn betalingsverplichting. Er kan onder geen beding een claim gevorderd worden betreffende reputatie- en merkschade.

ART. 9 : BETWISTING – BEVOEGDHEID
Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde en enkel de Belgische wetgeving zal toegepast worden.

ART. 10 : SCHADEBEDING NALATIGHEIDSINTREST
Ingeval een factuur op haar vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de koper ertoe gehouden om, boven de nog verschuldigde hoofdsom en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, aan onze firma te betalen:
– een rente, berekend aan 12 % per jaar, vanaf de vervaldag, dit ter vergoeding van het door onze firma, ingevolge vertraging in de betaling, geleden rente-, opbrengst- en omloopsnelheidverlies;
– een bedrag aan 15 % van de verschuldigd gebleven hoofdsom, doch minstens groot 123,95 euro, dit ten titel van strafbeding, bedongen overeenkomstig art. 1226 en volgende van het burgerlijk wetboek, met uitzondering van de kosten nodig om tot gerechtelijke inning te komen. Indien ingevolge een fout, vergissing of gebrek aan geleverde diensten of materialen, een schadevergoeding zou worden overeengekomen, houden wij ons het recht voor deze te vergoeden hetzij door vervanging van de goederen en/of diensten, hetzij door vermindering van het factuurbedrag.

ART. 11 : EIGENDOMSVOORBEHOUD
De verkochte producten blijven het uitsluitende eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van verkoopprijs en kunnen in
gevolge niet tijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd.

ART.12 : ANNULERING VAN EEN BESTELLING
Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits onze expliciete aanvaarding. In dergelijk geval blijven in ieder geval de reeds gemaakte kosten verschuldigd welke zullen gefactureerd worden.

ART. 13 : OVERMACHT
Gevallen van overmacht (daarin begrepen machinebreuk, staking, stakingen Bpost, enz …) ontlasten de verkoper van elke verantwoordelijkheid met het recht aan de verbintenis te verzaken zonder enige vergoeding.

ART.14: BETREFFEND DRUKWERK
Gelden de beroepsgebruiken en algemene voorwaarden eigen aan het drukkerijbedrijf zoals opgesteld door “FEBELGRA” (Federatie van de
Belgische Grafische Industrie).
Alle klachten worden nochtans in dank aanvaard en onderzocht.

ART.15: HERROEPINGSRECHT
Alle goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant. De goederen hebben derhalve een persoonlijk karakter en kunnen niet terug worden genomen. Als gevolg daarvan is annuleren of terugsturen van een bestelling niet mogelijk.

ART.16: WETTELIJKE GARANTIE

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor het print- & drukwerk bent u zelf verantwoordelijk voor zowel de inhoudelijke als technische kant van uw bestand. Printplaats.be / Manu-Mail NV controleert de technische kant en geeft u, indien nodig, de kans dit te verbeteren. De levertijden zijn een indicatie, deze zijn nooit bindend.  Zorg ervoor dat u zorgvuldig uw ontwerpen nakijkt en fouten verbetert voordat u uw bestelling plaatst. Voor de inhoudelijke en technische kant van uw bestand is Printplaats.be / Manu-Mail NV niet verantwoordelijk.

ART.17: LEVERING
De bezorging van de geplaatste bestelling vindt plaats via Bpost of via internationale bezorgdiensten. PrintPlaats.be/Manu-Mail NV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de bezorging door toedoen van de post of andere bezorgdiensten.
De levertijden die op de website of app worden vermeld, zijn slechts een indicatie en houden geen rekening met vertragingen. Vertragingen in de bezorging kunnen in geen geval resulteren in een vorm van compensatie, terugbetaling of annuleren van een bestelling.
Wat gebeurt er indien het pakketje met je bestelling zoek raakt? Als jouw bestelling niet binnen de 2 weken na de orderbevestigingsdatum arriveert, heb je nog 2 weken om PrintPlaats.be/Manu-Mail NV te informeren.

Wat gebeurt er als Bpost er niet in slaagt de bestelling aan de ontvanger af te leveren? Je bent verplicht aflevering van de bestelling mogelijk te maken. Tot de benodigde informatie behoren een volledig en correct afleveradres en de beschikbaarheid van een postbus voorzien van de naam van de ontvanger. Voor alle geretourneerde pakketjes naar PrintPlaats.be/Manu-Mail NV door een fout van de klant (bijv. onjuist afleveradres, geadresseerde onbekend, ontvangst geweigerd, niet afhalen van het pakket op het postkantoor binnen de gestelde termijn of anders), maak je geen aanspraak op enige compensatie. Doordat de logistieke kosten voor het beheren van retouren ver uitgaan boven wat redelijkerwijs van PrintPlaats.be/Manu-Mail NV verwacht mag worden, is het opnieuw verzenden van getourneerde bestellingen niet mogelijk.

ART.18: DRUK- OF ANDERE PROEVEN
De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van correcte drukbestanden. De leverancier is niet verantwoordelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de aangeleverde digitale bestanden.
Druk- en andere proeven, al dan niet op verzoek van de leverancier, worden door de opdrachtgever zorgvuldig op fouten en gebreken onderzocht en worden zo spoedig mogelijk goedgekeurd of gecorrigeerd. Het goedkeuren van de (gepersonaliseerde) proef of van de order tot afdrukken door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Manu-Mail de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden correct heeft uitgevoerd. Afwijkingen qua kleur tussen het geleverde werk en het geleverde werk kunnen geen reden zijn om een schadevergoeding toe te kennen.